Planlagt avliving av hjemløse katter i Skibotn

NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening viser til at en aksjonsgruppe i Skibotn ønsker å gjennomføre en utrydningsaksjon mot hjemløse katter i bygda, og for dette formål har søkt Storfjord kommune om økonomisk støtte.

Vi vil påpeke at den planlagte aksjonen er lovstridig, da det trengs positiv lovhjemmel for å avlive katter. Slik hjemmel for avliving finnes bare i Dyrevernloven § 6, annet ledd, og gjelder syke, skadde eller hjelpeløse katter som er i en slik tilstand at helbredelse ikke er påregnelig, og i Smittevernloven § 4-1, for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller forhindre at den blir overført. Foreligger ikke betingelsene etter disse bestemmelsene, er avliving forbudt.

Avliving av hjemløse katter er en uetisk og kortsiktig løsning på et stort dyrevelferdsproblem. Hjemløse dyr er et menneskeskapt problem og dermed et samfunnsansvar. Ved hjelp av holdningsskapende kampanjer i kombinasjon med den internasjonalt anerkjente kastrerings- og omplasseringsmodellen, stabiliseres kattebestanden samtidig som det skapes en positiv og langsiktig holdningsendring overfor katt.

NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening ønsker å gjennomføre en slik omsorgsmodell i Skibotn, i samarbeid med kommune og Mattilsyn. Kastreringsprogrammet har en utdannende effekt for publikum, oppmuntrer til engasjement for dyr og signaliserer at dyr har egenverdi. Dermed forebygger man å sikt den bruk- og kastholdningene som råder overfor katter. En slik holdningsskapende virksomhet tar selve årsaken til hjemløshetsproblematikken ved roten.

Viser til et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet, Dyrevernnemnda, Dyrebeskyttelsen, Miljøretta Helsevern og smådyrklinikker i Stavangerområdet om kastrering av katter:
http://www.mattilsynet.no/dyrevern/sportsdyr/kattekampanje_skal_gi_f_rre_eigarlause_katter_43656

Vi håper at kommunen og Mattilsynet ser verdien av en slik kastreringskampanje, og kan bidra på ulike måter til at den lar seg gjennomføre. Vi trenger blant annet et lokale hvor kattene kan rekonvalesere etter kastrering, og hjelp/råd i forbindelse med transport av kattene til veterinær for kastrering. Et mobilt system hvor veterinær kan kastrere kattene i Skibotn, er den beste løsningen. Slike system blir praktisert flere steder hvor det er dårlig tilgang på veterinær.

Viser til vedlagte skriv som tidligere er sendt ut til alle kommuner og distriktskontor av Mattilsynet, og som tar for seg det offentliges ansvar for å forebygge hjemløshet og lidelser hos dyr, lovverket i forhold til avlivingsaksjoner mot hjemløse katter og praktiske løsninger som ivaretar hensynet til dyrene.

Vi håper på et positivt svar fra kommunen og Mattilsynet.