Hva skjer med det offentlige dyrevernet?

Pressemelding 11.02.2005

Dyrebeskyttelsen Norge , NOAH - for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening raser over det offentlige dyrevernet i Norge. Flere av Dyrebeskyttelsens lokalforeninger går nå til anmeldelse av Mattilsynet for brudd på blant annet dyrevernloven.

"Situasjonen i dag er alarmerende", sier Jannicke Gram, jurist i Dyrebeskyttelsen Norge. "Vi har flere eksempler på vanskjøtsel av dyr hvor det offentlige ikke reagerer tilfredsstillende".

Omlegging til Mattilsynet har gjort et allerede svakt offentlig dyrevern enda svakere. Men kan man forvente annet av et tilsyn hvis internavis kalles "Innmaten" ?

Publikum og frivillige dyrevernorganisasjoner erfarer at man må presse på for at det skal reageres. Ansvarsfraskrivelse og manglende handling er gjentagende. Men manglende ressurser er også et viktig punkt og det må bevilges mer midler til offentlige dyrevern. Det er eksempler på inhabile nemndmedlemmene grunnet sterke sosiale bånd til innklagede. Norge er et langstrakt land med mange små tettsteder hvor mange kjenner hverandre og ikke minst representanter for det offentlige, både dyrevernnemnder og lensmenn. Det kan da raskt bli ubehagelig å ta upopulære avgjørelser, gi og håndheve påbud i forhold til venner, kjente, kolleger og familie. I et tilfelle ble en bonde innrapportert til dyrevernnemnda. Det innmelder ikke visste var at bonden selv satt som leder i nemnda og ble frikjent av egen nemnd! Andre eksempler er gjengitt i vedlagt dokument.

Det er tilfeller hvor sosial- og helsepolitiske forklaringer benyttes til å forsvare nemndas avgjørelser. "Dyr er ikke menneskelig medisin og det er heller ikke en menneskerett å ha dyr", sier Gram

Dyrevernloven omfatter alle dyreslag, både eide, hjemløse og ville dyr, men dyrevernnemndas mandat er begrenset til kun å omfatte eide dyr. Det eksisterer ikke offentlige hjelpesentere, akuttsentra eller andre instanser for nødstedte dyr. Det eneste det blir gitt økonomsikk støtte til er avlivning, til tross for at dette er et brudd på dyrevernlovens § 6, som sier at økonomisk støtte skal gis både til behandling og avlivning av nødstedte dyr.

Dyrevernorganisasjonene ønsker et tilsyn som er til for dyrene og har deres interesser for øye. Dagens ordning vanskeliggjør et effektivt dyrevern. Det er viktig at det nedlegges ressurser til å finne løsninger som fungerer i praksis og ikke bare i teorien.

"Mattilsynet og dyrevernnemndenes oppgaver må snarest gjennomgås og vurderes, sier Gram. "Vi anmoder at det offentlige dyrevernet igjen legges under eget tilsyn, hvor fokus er rettet mot dyr som levende vesener, ikke matprodukter".

Videre er det ønskelig at dyrevernorganisasjoner er representert i nemndene så langt mulig. Den eneste måten vi kan løse dagens situasjon på er ved samarbeid. Ressurser må nedlegges i utviklingen av et handlekraftig og effektivt offentlig dyrevern, både for eide og hjemløse dyr.

Dyrebeskyttelsen Norge med lokalforeninger, NOAH - for dyrs rettigheter og Norsk huskattforeningFor ytterligere informasjon kontakt:

Jannicke Gram, juridisk rådgiver, Dyrebeskyttelsen Norge: tlf: 23 13 92 50/93433244, jannicke@dyrebeskyttelsen.no

Ta kontakt med Dyrebeskyttelsen lokalforeninger for flere konkrete eksempler og hør deres erfaringer:
http://dyrebeskyttelsen.no/organisasjon/lokalforeninger.shtml

NOAH - for dyrs rettigheter v/ Ingvill Riise - tlf: 90 83 88 38

Norsk huskattforening v/ Bodil Eikeset