HØRINGER

FORSKRIFT OM NØDHJELP

Brev til Mattilsynet fra NHF ang. forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr: Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr. Her er svaret fra Mattilsynet: FORSKRIFT OM GODTGODTJØRELSE FOR NØDHJELP TIL DYR - TOLKNING AV FORSKIFTEN.


HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER DYREVELFERDSLOVEN - SAKSNUMMER (2010/62189)

Norsk Huskattforenings høringssvar kan leses her.


HØRINGSSVAR: UTKAST TIL FORSKRIFT OM OMSETNING OG MIDLERTIDIG HOLD AV DYR – SAKSNUMMER 2008/18422

Norsk Huskattforenings høringssvar kan leses her.


HØRINGSUTTALELSE NØDHJELP TIL DYR - SAMMENSTILLING AV SAKEN

Nedenfor er en lenke til sammenstilling av høringsuttalelsen Nødhjelp til dyr:
1. Høringsbrevet fra Mattilsynet
2. Brev fra den norske veterinærforening til Landbruks- og matdepartementet
3. Høringsuttalelse fra Norsk Huskattforening
4. Spørsmål i spørretimen om nødhjelp til dyr og svar fra statsråden med kommentarer fra Norsk Huskattforening
Sammenstillingen av saken kan leses her.

Mattilsynet nektet først å dekke utgifter som en veterinær krevede å få dekket i forbindelse med øyeblikkelig hjelp til en hund som var stukket av veps over snuten. Etter at veterinæren klaget til Sivilombudsmannen opphevet hovedkontoret regionkontorets vedtak om å ikke dekke veterinærutgiftene: DEKNING AV VETERINÆRUTGIFTER TIL NØDHJELP - Tilbakemelding på henvendelse til Sivilombudsmannen.

Her er det endelige resultatet av høringsuttalelsen (lagt ut 24.04.2012): Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr.


NHFS HØRINGSSVAR TIL FORSKRIFT OM ID-MERKING AV KATT

NHFs høringssvar kan leses her. NHF har tidligere sendt innspill til Mattilsynet v/Maria Veggeland ang. forskrift om ID-merking av dyr. Brevet kan leses her. Se også NHFs høringssvar til ny lov om dyrevelferd her.

Mattilsynets innstilling etter høring kan leses her.Les mer om saken hos regjeringen.no.


HØYRING - FØRESEGN OM OPPHEVING AV DYREVERNNEMNDER

Norsk Huskattforening(NHF) har denne oppfatning om den rolle som dyrevernnemndene skal ha etter Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 30 annet ledd som lyder: ”Mattilsynet oppnevner dyrevernnemnder for å ivareta lekmannsskjønnet i dyrevelferdsarbeidet. Nemndene er en del av Mattilsynet.” Hele høringssvaret fra NHF kan leses her.
Ny instruks fra Mattilsynet angående dyrevernsnemder, i alt tre dokumenter:
Intern høring i forbindelse med ny instruks for dyrevernnemdene
Regulativ for godtgjørelse m.v. for medlemmer i dyrevernnemdene
Instruks for dyrevernnemdene


NHFS HØRINGSSVAR TIL NY LOV OM DYREVELFERD

NHFs høringssvar kan leses her. NHF har også sendt innspill til Mattilsynet v/Maria Veggeland ang. forskrift om ID-merking av dyr. Brevet kan leses her.


HØRING - NY LOV OM DYREVELFERD

Høringsnotatet med utkast til ny lov om dyrevelferd er sendt ut med frist til februar 2008 å uttale seg. Notatet kan leses her. Dyrevernalliansen sier dette om det nye høringsnotatet: Ny dyrevelferdslov – uten rettigheter for dyr.


HØRING - FORSKRIFT OM REFUSJON FOR AVLIVING AV EIERLØSE DYR

Mattilsynet sender nå utkast til forskrift om refusjon for avliving av eierløse dyr på alminneleg høring. Mattilsynet oppfordrer spesielt de som er listet opp som høringsinstanser til å komme med innspill i høringen. Det er likevel fritt for andre enn de som er nevnt på lista til også å gi innspill i høringsrunden. Les mer her.
Brev til Mattilsynet 1. november 2006 ang. spørsmål om refusjon for utgifter til behandling/veterinærkonsultasjon: Les brevet. Norsk Huskattforening ønsker at hjelpeplikten i forskriften skal fremkomme tydelig og gjelde dyr som både trenger hjelp til et videre akseptabelt liv og dyr som er så syke at de ikke kan bli friske igjen og som dermed må avlives. Les NHFs brev her, samt en tilbakemelding på saken fra et medlem av NHF. Les også Den Norske Veterinærforenings høringsuttalelse: her. Nytt forslag om regulering av godtgjørelse for avliving og behandling av eierløse dyr- sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser finnes her.
Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelsene finnes her.


ST.MELD.NR 12 (2002-2003) DYREHOLD OG DYREVELFERD - ENDRING AV NAVNET "VILLKATT" TIL "HJEMLØS KATT" - 7. aug. 06

Forslag om endring av formulering i St. meld. nr. 12 i omtale av hjemløse katter. Les forslaget her.

Svar fra Olav Lyngset i LMD på forslaget ovenfor:

"Bodil Eikeset

Vi viser til din e – post av 7.august 2006.

Landbruks- og matdepartementet tar til etterretning dine synspunkter om å unngå bruken av ordet ”villkatt” når det snakkes om ”hjemløse” eller ”forvillede” katter i vår kattepopulasjon, og sier seg enig i synspunktene. Departementet vil forsøke å unngå bruken av ordet ”villkatt”. Når det gjelder det som er skrevet i St. meld. nr. 12 (2002 – 2003) Om dyrehold og dyrevelferd, kan dette selvsagt ikke endres.

Beste hilsen

Olav Lyngset
rådgiver"


HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT TRANSPORT AV KJÆLEDYR APRIL 2006

Les høring og tilsvar her.

Og slik ble den nye forskriften med virkning fra juli 2006:
I en overgangsperiode på 8 år fra juli 2006 skal både øretatovering og microchip gjelde som IDF-merking. Etter den tid skal kun microchip gjelde som ID-merking ved transport av kjæledyr. Les mer her.


HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT 9. MARS 2005 NR. 224 OM VETERINÆRVAKT OG OPPHEVING AV FORSKRIFT 28. AUGUST 2002 NR. 937 OM TILSKUDD TIL VETERINÆR SPESIALVAKT FOR SMÅDYR 14. mai 2006

Les høringen her. Slik ble høringen etter endring: Forskrift om endring av forskrift 9. mars 2005 nr. 224 om veterinærvakt (27.06.2006)


HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 NR 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL

Norsk Huskattforening har som høringsinstans oversendt sitt høringssvar datert 19.03.06 til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Svaret er basert på følgende dokumenter:
1. Mottatt høringsforslag fra Landbruks- og matdepartementet datert 15.02.06.
2. Brev av 07.03.06 fra Den norske Veterinærforening (DNV).
3. Inngåtte avtale mellom Landbruks- og matdepartementet og DNV om klinisk veterinærvakt som skal tre i kraft fra 1. juli 2006.

Les høringen her.


EVALUERING AV KLINISK VETERINÆRVAKT (PRIMÆRVAKT FOR ALLE DYR) OG MATTILSYNETS BEREDSKAPSVAKT : SPESIALVAKT FOR SMÅDYR

Vakten ble igangsatt 1.september 2002. Avtalen mellom DNV og SDT hadde som intensjon å medvirke til at kompetent hjelp til sjuke og skadde smådyr kan skaffes utenfor ordinær arbeidstid over hele landet.

I avtalen mellom DNV og staten står det: Avtalen skal evalueres etter to år, senest innen utgangen av 2004. I denne evalueringen skal både brukernes (publikum), tilskuddsmottagernes, DNVs og Statens syn komme til uttrykk. Ordningen er per i dag ikke evaluert i henhold til nevnte avtale. Les hele brevet fra NHF. Løsning kan leses her: Mot løsning i veterinærforhandlingene.


HØRINGSBREV ANGÅENDE SKINN FRA HUND OG KATT

NHFs svar på lovutkastet og høringssaken fra Landbruks- og matderpartementet om skinn fra hund og katt.


DEN NYE DYREVERNLOVEN

Landbruksdepartementet ved tidligere Statens dyrehelsetilsyn sendte i mars 2001 ut en innbydelse til offentlige etater og private organisasjoner i forbindelse med å utarbeide en ny dyrevernlov. Norsk Huskattforenings svar var følgende høringsuttalelse: Ny stortingsmelding om dyrevern.
I forbindelse med den nye dyrevernloven ga NHF også følgende svar til Næringskomitèen Dyrevernlov - forslag til Næringskomitèen.

Les pressemeldingen fra Landbruksdepartementet

Les hele dyrevernmeldingen

Les innstillingen fra Stortinget.

Den nye dyrevernloven ventes å tre i kraft i slutten av 2005/begynnelsen av 2006.


"KATTEUTVALGET"
Norsk Huskattforening deltok i utarbeidelsen av en utredning fra en tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt 6. august 1998 av Statens dyrehelsetilsyn (nå Mattilsynet) etter anmodning fra Landbruksdepartementet. Les høringsuttalelsen fra Norsk Huskattforening Katteutvalget - høringsuttalelse fra NHF.

Les også svaret fra Norsk Huskattforening til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) her.

Rapporten ble avgitt 8. februar 2001: Rapport EIERLØSE/FORVILLEDE KATTER - problembeskrivelse og forslag til løsninger (pdf-fil)


ENDRING I FORSKRIFT OM DYREPENSJONAT OG LIGNENDE

Norsk Huskattforening bidro med følgende i forbindelse med endring i forskrift om dyrepensjonat og lignende: Dyrepensjonatforskrift - høring april 2003. Les endelig forskrift.


FORSKRIFT OM KARANTENESTASJONER FOR HUND OG KATT

Les høringsuttalelse fra Norsk Huskattforening: Høring fra NHF forskrift om karantenestasjoner. Les endelig forskrift om karantenestasjoner for hund og katt.


HJELPEPLIKTEN OG HJEMLØSE KATTER (DYR) I DEN NYE DYREVELFERDSLOVEN

NHF har i en henstilling til Vitenskapskomitéen for Mattrygghet, Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) bedt om at plikten til å hjelpe dyr, paragraf 6 i nåværende dyrevernlov, implementeres i den nye dyrevernloven. Les henstillingen. Les også Den Norske Veterinærforenings høringsuttalelse: her. Landbruks- og matdepartementet har svart på Veterinærforeningens brev ved å sende et brev til Mattilsynet der de instruerer Mattilsynet om å utferdige en ny forskrift. Brevet kan leses her.


FORSKNINGSRÅDET OM DYREVELFERD OG AKVAKULTUR

Norges Forskningsråd har utarbeidet en rapport med prioritering av forskningsbehov innen dyrevelferd. Rapporten omfatter dyr i landbruk og akvakultur, dyreforsøk og private hjem. Også behovet for forskning på etikk og samfunnsfaglige emner understrekes. Norsk Huskattforening deltok i Referansegruppen for rapporten, og arbeidet bl.a. for prioritering av følgende forskningsbehov om katt: Forskningsbehov innen dyrevelferd. NHFs brev angående fire problemstillinger som ble tatt opp på høringsmøtet om dyrevelferd på Gardermoen den 18. januar 2005. Les brevet her.
Rapporten og et sammendrag med prioriterte forskningsoppgaver er nå lagt ut på Forskningsrådets hjemmesider og kan leses her.