NORSK HUSKATTFORENING 

Ragnhild Schibbyes vei 36

0968  OSLO

Telefon  22 10 93 54

Konto 7877.08.49100 

Mail: beikeset@chello.no

Hjemmeside: http://home.no.net/huskatt 
 

Det Kongelige Landbruks- og matdepartement

v/saksbehandler Marit Bergljot Braathen

Landbruks- og matdepartementet 
PB. 8007, Dep, 0030 Oslo 
E-post: postmottak@lmd.dep.no                                                                                            
 

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 NR 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL

                                                                                                                 Oslo, 19.03.06 

 

Norsk Huskattforening (NHF) viser til Deres brev av 15.02.06 med referanse 200600143 og oversender som e-post nedennevnte forslag til endring. 

Høringsforslaget fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) går bl.a. ut på følgende:

 

1. Hva ansvaret går ut på.

2. Økonomiske rammer som kommunene skal forholde seg til.

 

Hensikten med endringen av loven skal ifølge LMD være at en endring skal sikre en best mulig likeverdig dekning over hele landet, basert på at den enkelte kommune best kjenner sitt eget behov og hvilke økonomiske rammer som kan gis for å oppfylle dette behov.

 

NHF har imidlertid kommet til den konklusjon at en overføring av ansvar og økonomiske rammer for utførelse av en enhetlig og fullverdig veterinærdekning og vaktordning i alle deler av landet best ivaretas ved at staten som nå har det overordnede ansvar for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste.

 

Ad pkt. 1og 2: Forslaget fra LMD målbærer den tanke  at kommunene selv definerer best en tilfredsstillende veterinærdekning og vaktordning. NHF mener imidlertid at ulikheter mellom kommuner når det gjelder dyretetthet og økonomisk evne, gjør at et kommunalt ansvar vil føre til ulik prioritering av veterinærtilbudet mellom kommunene. Det økonomiske grunnlaget for å sikre en fremtidig likeverdig veterinærdekning er heller ikke utredet i lovforslaget .Det er heller ikke beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer som idag ivaretas av staten, men som nå foreslås overført til den enkelte veterinær i kommunen. Dette er svakheter ved lovforslaget som NHF mener bør føre til at forslaget forkastes.

 

NHF mener videre at et kommunalt ansvar vil føre til at: 

a) Det gis ingen garanti for en forsvarlig veterinærdekning. Høringsforslaget sier følgende:"det vil være opp til kommunene å vurdere hva som er tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester", samt  "kommunene vil i prinsippet stå fritt til å vurdere hva som er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell".

b) Det foreslås  ikke kompensasjon for den tidligere distriktsveterinærordningen.  Staten bidro til denne ordningen med omlag 20 mill. kroner ved å sikre veterinærtilbud i alle deler av landet. Ved opprettelsen av Mattilsynet ble denne ordningen lagt ned og pengene overført til Mattilsynets forvaltningsoppgaver.

c) Den økonomiske ramme er usikker fordi kostnadsbehovet skal utredes i ettertid. Det har ikke blitt foretatt økonomisk konsekvensutredning over hvilke økonomiske rammer som er nødvendige ved ansvarsoverføringen. Dermed er det uklart om det følger tilstrekkelige midler med det foreslåtte kommunale ansvaret.

d) Vaktordningen vil lide dersom kommunene skal bestemme tilfredsstillende vaktberedskap. Dette kan føre til at den landsdekkende ordningen ikke blir enhetlig og fullverdig i alle kommuner.

Høsten 2005 ble det etter pålegg fra Stortinget gjennomført en utredning om vaktordningen hvor kommunene (KS), brukerorganisasjonene, Mattilsynet og Den norske veterinærforening (DNV) deltok (Hagenutvalget). Utredningen konkluderte med at det ble forhandlet frem en vaktavtale som sikrer en forsvarlig vaktordning og ivaretok statens behov for førstelinjeberedskap. Et enstemmig utredningsutvalg tilrådde at de samme organisasjonene som deltok i de regionale utredningene, blir involvert videre ved vurdering av beredskapsbehov og bemanning. Dette utredningsarbeid er ikke nevnt og tatt hensyn til i høringsnotatet. NHF mener at konklusjonen i utredningsarbeidet må implementeres i den nye loven.

e) Beredskapen mot alvorlige smittsomme sykdommer og dyrevern vil lide. NHF mener  at å overlate til den enkelte kommune og definere beredskapen er en ansvarsfraskrivelse som vil føre til uheldige ulikheter kommunene imellom. 

f) Fjerning av forhandlingsrett med DNV om organisering og godtgjøring vil føre til  uforutsigbare, uklare og ulike praksiser i de enkelte kommuner.

 

Norsk Huskattforening vil ut fra ovennevnte foreslå følgende endring av det fremlagte lovforslaget:

 

§1. Lovens formål

2. ledd skal lyde:

Staten har det overordnete ansvar for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste.

§3. Lovens virkeområde

Ny §3a skal lyde:

Kommunen har ansvar for å sørge for nødvendig tilgang på dyrehelsepersonell i kommunen.  Kommunen kan bidra til nødvendig tilgang på dyrehelsepersonell ved å ansette personell i kommunale stillinger eller gi driftsstøtte til veterinærer i kommunen.

 

Kommunen har ansvar for å etablere klinisk vakt for dyrehelsepersonell i kommunen. Vaktdeltagelse baseres på frivillighet, og kommunen inngår avtale med yrkesorganisasjonene etter forhandlinger om organisering og gjennomføring av vaktene samt om godtgjøring for deltagelse.

 

Det opprettes en nemnd for å håndtere situasjoner hvor det ikke oppnås enighet ved forhandlinger om vilkår for deltagelse i vakt og ved beordring til offentlig tjeneste.

 

Departementet kan gi nærmere forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragrafen. 

 

Med vennlig hilsen

Bodil Eikeset (sign.)

leder Norsk Huskattforening