PRINSIPIELL SEIER I OSLO TINGRETT - DEFINISJON AV EIERSKAP TIL DYR

Norsk Huskattforenings medlemsblad Huskatten skrev i nr 1 - 2003 om 17 katter som hadde vært innesperret og grovt vanskjøttet i årevis. Dyrevernorganisasjonen NOAH ble involvert i saken. Da var mange av kattene syke, mange alvorlig, der de levde i avføring, støv og en uutholdelig stank i et falleferdig hus. Takket være sjenerøse bidrag fra dyrevenner lyktes det NOAH og få bygget et kattehus der kattene fikk boltre seg milevis fra vonde minner.

Kattenes tidligere "eier" gikk rettens vei for å få kattene tilbake. NOAHs kamp for å få eierskapet til de grovt vanskjøttede kattene som ble krevd tilbake av overgriperen, har endelig nådd sin slutt.

I september 2004 avgjorde Oslo tingrett at man ikke kan kreve eierskap for hjemløse dyr bare fordi man oppbevarer dem - det kreves også at man faktisk tar seg av dyrene på en tilfredsstillende måte.

Prinsipiell dom

Dommen sier: "Tilegnelse av kattene kan ikke i seg selv være tilstrekkelig for erverv av eiendomsrett. For at kattene skal kunne anses som eide, må de etter rettens syn ha blitt holdt som kjæledyr av en dyreeier og i den forbindelse ha blitt sosialisert overfor mennesker. Av dyreetiske årsaker bør det derfor stilles visse krav til katteieren."

Dommen er ikke bare en seier for de kattene som saken gjelder, den slår også fast at dyr har visse "rettigheter" og at eiendomsrett ikke kan oppnås uten videre overfor et dyr. Det ble blant annet sagt i rettssalen at man i 2004 ikke kan behandle dyr som ting - noe dommen bekrefter.

Veterinærer som vitner

Flere veterinærer vitnet på NOAHs side, hvorav en kunne bevitne at vanskjøtselen dyrene hadde vært utsatt for var blant de mest ekstreme hun hadde sett. En annen veterinær uttalte som sakkyndig vitne, at katter som har vært innestengt og vanskjøttet på denne måten ville lide betydelig overlast hvis de måtte flytte fra stedet hvor de nå har slått seg til ro og får anledning til å gå ute og oppleve friheten. Faguttalelsene og sunn fornuft vant heldigvis igjennom til kattenes fordel.

Kattenes liv

Lykkelig uvitende om at noen har villet deres sikkerhet til livs, nyter kattene nå sitt 3. år i frihet, og kan se frem til enda en sommer med gress under potene.

For alle som har vært med på å redde dem, er det nå en lettelse å vite at de både trygt og lovlig kan nyte sine år i frihet og med omsorgsfullt stell.

Kilde: Noahs Ark nr 1 - 2005.

****************************************************************

Kommentar fra Norsk Huskattforening:

Dyrevernloven § 6 - Hjelpeplikten - sier at enhver har plikt til å hjelpe et dyr i nød, som f.eks. en hjemløs katt. Utgifter til veterinærhjelp og til avliving dersom katten er så syk at den ikke kan bli frisk igjen, dekkes av staten dersom eier til dyret ikke kan finnes.

Mattilsynet fortolker dette slik at du automatisk blir eier til f.eks. en hjemløs katt som du tar deg av uansett i hvilken grad dette gjøres. Kun å gi litt mat innimellom til en hjemløs katt uten noen annen form for omsorg, er etter Mattilsynets mening nok til at et eierskap er etablert. Når et slikt eierskap er etablert, skal den som da blir definert som eier dekke alle utgifter som vedkommende måtte ha overfor den hjemløse katten. Staten ved Mattilsynet unngår således disse utgiftene som følgelig blir belastet de som tar seg av hjemløse katter og som kun har fulgt dyrevernlovens § 6 Hjelpeplikten.

Oslo tingrett har nå slått fast at det kreves noe mer enn kun å mate en hjemløs katt for å bli definert som eier. Det er noe som Mattilsynet bør notere seg.

Mer om denne saken: NHF har i en henstilling til Vitenskapskomitéen for Mattrygghet, Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) bedt om at plikten til å hjelpe dyr, paragraf 6 i nåværende dyrevernlov, implementeres i den nye dyrevernloven. Les brevet her.

Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening