Til

Politiet i Namsos
ved politijurist Elin Utvik
Postboks 23
7801 Namsos

Kopi:

Nord-Trøndelag politidistrikt
Statens Hus
Strandveien 38
7734 Steinkjer


ANMELDELSE AV INNFANGING OG AVLIVNING AV KATTER I RAGLAN BORETTSLAG, VERDAL

Norsk Huskattforening anmelder herved de involverte i Raglan Borettslags innfangingsaksjon og samarbeidspartner Verdal dyreklinikk for ulovlig innfanging og drap på katter som har kommet inn på borettslagets område.

Det er forbudt å avlive katter som er i noens eie, hjemløse katter på annen manns grunn (straffelovens par. 407) samt hjemløse katter på egen grunn. Det trengs positiv lovhjemmel for å avlive katter. Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for avliving av friske katter som man selv ikke eier. Det er heller ikke tilstrekkelig for avliving av katter at de står i fare for å lide i utrengsmål slik som Dyrevernlovens par. 2 ofte feiltolkes. Avliving av fremmede katter kan bare skje etter Dyrevernlovens par. 6 annet ledd når katten er så syk, skadet eller hjelpesløs at den ikke kan bli bra igjen, og når avliving er nødvendig for å hindre mer lidelse for dyret. Heller ikke Kommunehelsetjenesteloven, Smittevernloven eller Husdyrloven hjemler adgang til å avlive friske katter. Innfanging av katter følger også reglene for avlivning av katter i egen forskrift der skyting normalt ikke er tillatt.
Straffelovens §§ 291 eller 391 omfatter katter som eies eller som det viser seg at noen eier, og som er innfanget og tatt livet av. Forholdet er at katter, som andre dyr, alltid relateres til en menneskelig eier, og som sådan er en "gjenstand" som tilhører "en annen". Den som tar livet av en eiet katt, eller medvirker til det, kan derfor straffes for skadeverk etter disse bestemmelsene. § 391 er mest praktisk fordi den voldte økonomiske skade oftest er liten ved avlivning av en "vanlig" katt. Dersom katten ikke er merket, kan den likevel være eiet. For å unngå straffansvar, må man derfor forsikre seg om at katten ikke er eiet før innbringelse eller i alle fall før omplassering eller sterilisering finner sted. I praksis kan dette gjøres ved kunngjøring om at innbragt katt blir merket, omplassert eller sterilisert innen en bestemt tid, hvis ingen eier melder seg.
Straffelovens § 407 uttaler at den som krenker en annens rett, ved å fange eller drepe dyr som ikke er i noens eie, straffes med bøter. Dette omfatter herreløse katter. Man har ikke lov til å krenke grunneiers rett ved å invadere hans eiendom og ta katter til fange. Uten tillatelse fra grunneier kan man derfor ikke fange katter på hans grunn uten å bryte Viltloven.
Straffen etter § 391 om skadeverk, er bøter eller fengsel inntil tre måneder og efter § 407 bot.
Straffelovens § 47 om nødrett kan ikke påberopes som hjemmel for innfanging av katter.
I en nylig avsagt dom i Halden dømte politiet en kattefanger til å betale kr. 7.500,- i bot fordi vedkommende hadde fanget naboens katt i kattefelle med den hensikt å drepe katten. Se link fra Halden Arbeiderblad: http://www.ha-halden.no/vis_sak.asp?refnum=1622. I tillegg har to borettslag som ville avlive katter som kom inn på borettslagets område fått rettens kjennelse på at dette er en lovstridig handling.

Jeg legger for ordens skyld ved en dom fra Kristiansand tingrett av 23.11.06 som inneholder endel rettsregler som også er relevante i denne saken.

Ytterligere rettspraksis og dommer som er relevante for saken kan dere finne på nettsiden til Norsk Huskattforening http://norskhuskattforening.net meny "Dyr i borettslag" I dene menyen finner dere brevet til Leieboerforeningen http://norskhuskattforening.net/Leieboerforeningen_juli_2004.pdf . På side 2, pkt. 2 i dette brevet refereres det til tre rettssaker: Åsbråten borettslag fra Holmlia, http://norskhuskattforening.net/aasbraaten.htm, to tilfeller fra Arendalsområdet http://norskhuskattforening.net/arendal.pdf samt Høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøns utredning lovtolkning om av avliving av katter http://norskhuskattforening.net/arendal.pdf

Disse sakene er relevante for ovennevnte sak

Med vennlig hilsen

Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening http://norskhuskattforening.net
Ragnhild Schibbyes vei 36
0968 Oslo
Telefon: 22 10 93 54