DRAP PÅ HJEMLØSE KATTER I SKIBOTN

Lokalavisa Nettopp: Storfjord http://www.lokalavisa.net/artikkel.php?aid=37794 skriver at en frivillig gruppe i Skibotn har planer om å ta livet av mange hjemløse katter som folk har forlatt til sult, kulde og sykdommer.

Om drepingen av kattene er dette å si: Det er forbudt å avlive katter som er i noens eie, hjemløse katter på annen manns grunn (straffelovens par. 407) samt hjemløse katter på egen grunn. Det trengs positiv lovhjemmel for å avlive katter. Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for avliving av friske katter som man selv ikke eier. Det er heller ikke tilstrekkelig for avliving av katter at de står i fare for å lide i utrengsmål slik som Dyrevernlovens par. 2 ofte feiltolkes. Avliving av fremmede katter kan bare skje etter Dyrevernlovens par. 6 annet ledd når katten er så syk, skadet eller hjelpesløs at den ikke kan bli bra igjen, og når avliving er nødvendig for å hindre mer lidelse for dyret. Heller ikke Kommunehelsetjenesteloven, Smittevernloven eller Husdyrloven hjemler adgang til å avlive friske katter. Innfanging av katter følger også reglene for avlivning av katter i egen forskrift der skyting normalt ikke er tillatt. En nylig avsagt dom i Halden dømte en kattefanger til å betale kr. 7.500,- i bot fordi ved kommende hadde fanget en katt i kattefelle med den hensikt å avlive den. Det er i den senere tid avsagt flere dommer som har forbudt andre, inkl. dyrevernsnemnder, å fange og avlive fremmede katter.

Om årsaken til at katter blir hjemløse er dette å si: Den enkelte katteeier har ansvar for at dens egen hunn- og hannkatt kastreres i ung alder slik at det ikke fødes kattunger som gis bort ukritisk på et allerede overfylt marked. En katteeier som lar katten sin medvirke til at det blir født kattunger, har videre ansvar for at kattungene ikke ender opp hos uansvarlige folk som gjør at kattungene blir hjemløse og ender opp i hjemløshet der nye kattekull fødes til et liv i sult, kulde og sykdommer. Katteeiere som overser dette ansvar, bør straffes eller ilegges bøter. Når man ikke vet hvem disse uansvarlige katteeierne er, blir det samfunnet som får ansvaret for å hjelpe ofrene, de hjemløse kattene. Dyrevernlovens hjelpeplikt sier at man skal hjelpe hjemløse katter med mat og annet slik at de ikke lider i utrengsmål. I tillegg skal den internasjonale metode med kastrerings- og omsorgsprogram iverksettes. Denne metode har langsiktig effekt og bidrar til å redusere tilveksten av nye hjemløse katter.

Det er en skam at Skibotn ikke klarer å ta bedre vare på sine katter enn at de fødes til et liv i lidelse og død. La dette bli det siste året vi hører om slike drapsaksjoner på uskyldige hjemløse katter.

Med vennlig hilsen

Bodil Eikeset
leder Norsk Huskattforening